Gedragsproblemen

Opgroeien en opvoeden gaan soms met hindernissen.

Kinderen, jongeren en hun ouders krijgen advies en begeleiding wanneer gedrag, emoties of ontwikkeling problemen geven.

U kunt terecht voor vragen op het gebied van bijvoorbeeld:

- gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen

 • angsten
 • somberheid
 • opstandig gedrag
 • weerbaarheid
 • moeite met contact maken

- lichamelijke klachten die op emotionele problemen kunnen wijzen

 • slecht slapen
 • slecht eten
 • bedplassen
 • hoofpijn, buikpijn, misselijkheid, vermoeidheid

Kinderen en jongeren met gedragsproblemen laten op school ook vaak problemen zien met leren en problemen in de omgang met leeftijdgenoten. In de thuissituatie ontstaan vaak spanningen tussen kinderen onderling of tussen het kind/de jongere en de ouders. In gesprekken en onderzoek wordt gekeken naar sterke en zwakke kanten. Dit geeft aanknopingspunten voor begeleiding van het kind of de jongere bij het onder controle krijgen van ongewenst gedrag.

Ouders melden zelf hun kind of jongere aan, eventueel na verwijzing door de huisarts. U kunt onderzoek, hulp en advies aanvragen wanneer u problemen ervaart in het gedrag of de sociale of emotionele ontwikkeling van uw kind.

Na aanmelding (zie Contact / Aanmelden voor contactgegevens) brengen we eerst het kind in kaart. Dit doen we door middel van een intakegesprek, vragenlijsten en vervolggesprekken met ouders en kind of jongere.

Bij gedrags- en emotionele problemen werkt Kinderpraktijk Delft samen met psychologiepraktijk De Tweesprong.

Onderzoek

Na vaststelling van de hulpvraag kan het nodig zijn het kind of de jongere nader te onderzoeken. Dit kan gebeuren door middel van individuele gesprekken met het kind of de jongere, gezinsgesprekken, of onderzoek in de praktijk.

Kinderpraktijk Delft is deskundig in de volgende soorten onderzoek:

 • intelligentie
 • didactisch onderzoek (lezen, spellen en rekenen)
 • persoonlijkheidsonderzoek (sociaal en emotioneel welbevinden)
 • neuropsychologisch onderzoek (aandacht, concentratie en geheugen)
 • AD(H)D

In sommige gevallen leidt onderzoek tot een concrete diagnose (zoals ADD, ADHD, ASS, ODD/CD) die de basis vormt voor verdere behandeling. Bij ernstige problematiek wordt doorverwezen naar andere, meer gespecialiseerde instellingen.

Behandeling

Na gesprekken, observaties of onderzoek wordt een behandelplan opgesteld.

De behandeling kan bestaan uit oudergesprekken, individuele gesprekken met het kind of de jongere, of gezinsgesprekken.

Bij emotionele problemen kan soms ook kunstzinnige therapie een uitkomst bieden. Dit wordt aangeboden in samenwerking met praktijk KunstZinnig (Anne Gardner).