Veelgestelde vragen over dyslexievergoeding

Laatste update: januari 2015.

Wanneer wordt dyslexiezorg WEL vergoed?
Wanneer wordt dyslexiezorg NIET vergoed?
Hoe vraag ik onderzoek en behandeling aan bij Kinderpraktijk Delft?
Wat is de rol van school bij de aanvraag?
Kan Kinderpraktijk Delft een dyslexieonderzoek doen?
Wat houdt een dyslexieonderzoek precies in?
Wat gebeurt er na het onderzoek?
Wat is ‘het voortraject’?
Kan Kinderpraktijk Delft ook de behandeling doen?
Wat houdt de behandeling in?
Wat is het doel van de behandeling?
Heeft Kinderpraktijk Delft dyslexiecontracten met zorgverzekeraars?
Is behandeling ook mogelijk als er geen sprake is van ernstige dyslexie?

Veelgestelde vragen over ADHD

Laatste update: januari 2014.

Wat betekent de afkorting ADHD?
Welke problemen zijn typerend voor ADHD?
Soms kan een kind juist heel rustig en geconcentreerd zijn, bijvoorbeeld bij het spelen van computerspelletjes. Kan het dan toch ADHD hebben?
Welke types ADHD zijn er?
Wat is de oorzaak van ADHD?
Is ADHD erfelijk?
Hoe vaak komt ADHD voor?
Kan Kinderpraktijk Delft ADHD vaststellen en behandelen?
Hoe gaat onderzoek naar ADHD in zijn werk?
Wat houdt de behandeling en begeleiding van ADHD in?
Wie kan bij ADHD medicatie voorschrijven? 
(Kinderpraktijk Delft / ADHD PRAKTIJK Pietje Bell)

Veelgestelde vragen over dyslexievergoeding

Laatste update: januari 2015.

Wanneer wordt dyslexiezorg WEL vergoed?
Onderzoek en behandeling worden vergoed als:

 • het kind basisonderwijs of speciaal basisonderwijs volgt;
 • de dyslexiezorg na de 7e en vóór de 13e verjaardag begint;
 • er sprake is van ernstige lees- en spellingproblemen;
 • school een leerlingdossier aanlevert, waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject van intensieve hulp is geweest bij het leren lezen en spellen;
 • school vermoedt dat er sprake is van ernstige dyslexie (omdat er na de intensieve hulp slechts geringe vooruitgang is).

Als uw kind aan al deze voorwaarden voldoet, komt het in aanmerking voor vergoeding van dyslexieonderzoek. Als na onderzoek ernstige dyslexie wordt vastgesteld, wordt ook behandeling vergoed. 

Wanneer wordt dyslexie NIET vergoed?
Onderzoek en behandeling worden niet vergoed wanneer vooraf al duidelijk is dat:

 • de achterstand te licht is;
 • er alleen sprake is van een spellingachterstand;
 • het kind naast dyslexie ook andere stoornissen heeft (bijvoorbeeld ook ADHD of een autismespectrumstoornis) die onderzoek of behandeling belemmeren;
 • het kind niet de juiste leeftijd heeft.


Hoe vraag ik onderzoek en behandeling aan bij Kinderpraktijk Delft?
Ouders kunnen het kind aanmelden voor onderzoek en behandeling.

Voor de aanmelding heeft u nodig:

 • ingevuld aanmeldingsformulier ouders (verkrijgbaar via de praktijk, u vult dit zelf in);
 • ingevuld aanmeldingsformulier school (verkrijgbaar via de praktijk, school vult dit in);
 • het leerlingdossier van uw kind (dit kunt u opvragen op school).


Wat is de rol van school bij de aanvraag?
School doet NIET de aanvraag, dat doen de ouders. Maar school speelt wel een belangrijke rol in het voortraject. Dit houdt in dat school extra begeleiding biedt aan kinderen met een achterstand in lezen en/of spellen. Als die begeleiding niet helpt, is mogelijk sprake van ernstige dyslexie.

Wanneer ouders dyslexiezorg aanvragen, stelt school een leerlingdossier op. 
Het leerlingdossier bestaat uit:

 • de basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem;
 • een beschrijving van het lees- en spellingprobleem;
 • signalering van het lees- en spellingprobleem: wanneer en hoe is dit getoetst en door wie?
 • omschrijving van de extra begeleiding: hoe lang, door wie en in welke vorm is het kind extra begeleid?
 • resultaten van de extra begeleiding: is het kind wel of niet vooruitgegaan en hoe is dit getoetst?
 • als het kind toch nog achterblijft bij de normale ontwikkeling van lezen en spellen: hoe is dit getoetst en welke normen zijn gebruikt?
 • als ernstige dyslexie wordt vermoed: de argumenten die school hiervoor heeft;
 • vermelding van andere problemen of stoornissen voorzover bekend.

Het dossier wordt getekend door de directeur van de school, namens het bevoegd gezag.

Kinderpraktijk Delft heeft een apart aanmeldingsformulier voor school ontwikkeld waarin leerkrachten bovenstaande informatie kunnen verzamelen.

Wat is ‘het voortraject’?
Het voortraject is de periode voor de aanmelding, waarin school extra begeleiding biedt aan kinderen met een achterstand in lezen en/of spellen. 

Kan Kinderpraktijk Delft een dyslexieonderzoek doen?
Ja, dyslexieonderzoek is zelfs een specialisme van Kinderpraktijk Delft.

De eindverantwoordelijke voor het dyslexieonderzoek is drs. E.H.P. (Ellen) van Maanen. Zij is kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog generalist en gz-psycholoog. Ze is opgenomen in het dyslexie-deskundigenbestand van de beroepsverenigingen NIP en NVO en is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Wat houdt een dyslexieonderzoek precies in?
Een dyslexieonderzoek bij Kinderpraktijk Delft bestaat uit verschillende onderdelen.

In een intelligentie-onderzoek worden de sterke en zwakke kanten van het kind in kaart gebracht: wat zijn de algemene cognitieve vaardigheden van het kind, welke mogelijkheden tot leren heeft het in huis en past dit beeld bij de ontwikkeling die het kind tot nu toe laat zien?

In het verdere dyslexie-onderzoek wordt gekeken naar meer schoolse zaken, zoals lezen, spelling, geheugen en concentratie. Daarnaast worden opdrachten gedaan die specifiek op dyslectische kenmerken gericht zijn en bepaalde deelvaardigheden meten.

Het complete onderzoek zal in de meeste gevallen bestaan uit twee dagdelen van ruim twee uur.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na het onderzoek stelt Kinderpraktijk Delft een verslag op. Daarin staat of het kind wel of niet dyslexie heeft. Zo ja, dan wordt een dyslexieverklaring afgegeven en eventueel behandeling voorgesteld.

De gegevens in het verslag voldoen aan de richtlijnen van de instanties die zijn betrokken bij dyslexiezorg: het Protocol Diagnose en Behandeling (Blomert 2006) en de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN). Hiermee voldoet het verslag aan de eisen van de zorgverzekeraars voor vergoeding (per 2015 is dit overgenomen door de gemeentes).

Kan Kinderpraktijk Delft ook de behandeling doen?
Ja, ook de behandeling van dyslexie is een specialismie van Kinderpraktijk Delft.

Wat houdt de behandeling in?
Behandeling wordt gegeven volgens een individueel behandelplan. Dit bevat de volgende onderdelen:

 • individuele begeleiding voor het kind: op de praktijk, 45 minuten per week;
 • ondersteunende oefeningen voor thuis en/of op school;
 • evaluatie van de voortgang op vaste momenten.

De individuele begeleiding wordt 40-60 keer gegeven in een periode van maximaal 2 jaar.

Wat is het doel van de behandeling?
De behandeling is gericht op:

 • vergroten van de lees- en spellingvaardigheid;
 • vergroten van motivatie;
 • het kind leren omgaan met zijn lees- en spellingproblemen.


Heeft Kinderpraktijk Delft dyslexiecontracten met zorgverzekeraars?
Per 2015 is de vergoede dyslexiezorg overgenomen door de gemeentes. Kinderpraktijk Delft heeft een contract met de samenwerkende gemeentes in de regio Haaglanden (H10). 

Is behandeling ook mogelijk als er geen sprake is van ernstige dysliexie?
Ja, ook als een kind niet voldoet aan de voorwaarden van de zorgverzekeraar biedt Kinderpraktijk Delft begeleiding. De kosten zijn dan voor de ouders. De inhoud en aanpak van de behandeling bespreken we samen met ouders en school.

Veelgestelde vragen over ADHD

Laatste update: januari 2014.

Wat betekent de afkorting ADHD? 
ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit). 

Welke problemen zijn typerend voor ADHD? 
Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan gemiddeld last van:

 • aandachts- en concentratieproblemen: kinderen met ADHD hebben moeite om hun aandacht blijvend op een taak te richten. Ze laten zich snel afleiden door allerlei prikkels uit de omgeving;
 • impulsiviteit: kinderen met ADHD doen voordat ze denken. Andere kinderen houden zich bewust of onbewust bezig met de gevolgen van hun gedrag, maar bij kinderen met ADHD ontbreekt het aan een innerlijke controle die de remfunctie van het gedrag regelt;
 • hyperactiviteit: vooral op jongere leeftijd zijn kinderen met ADHD voortdurend in beweging en daardoor heel druk. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Ze voelen vaak ook zelf een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn vraagt van hen ongewoon veel energie.


Soms kan een kind juist heel rustig en geconcentreerd zijn, bijvoorbeeld bij het spelen van computerspelletjes. Kan het dan toch ADHD hebben? 
Kinderen met ADHD kunnen zich soms wel goed concentreren, maar ze hebben daar veel sterkere prikkels voor nodig. Spannende films of computerspelletjes bijvoorbeeld. Maar ook dan kost het ze veel meer inspanning om geconcentreerd te blijven. 

Welke types ADHD zijn er? 
Er zijn drie types ADHD:

 • ADHD met voornamelijk aandachts- en concentratiestoornissen (vaak ADD genoemd);
 • ADHD met voornamelijk hyperactiviteit en impulsiviteit;
 • ADHD met een combinatie van de hierboven genoemde typen (komt het meeste voor).


Wat is de oorzaak van ADHD? 
De oorzaak van ADHD is (nog) niet helemaal duidelijk. Recent onderzoek wijst erop dat er bij ADHD sprake is van een stoornis in de hersenen. Bij ADHD is er sprake van chronische en ernstige belemmeringen in de regelfuncties in de hersenen. De hersenen van kinderen met ADHD reageren op een aantal gebieden anders dan die van andere kinderen. 

Is ADHD erfelijk? 
ADHD komt in sommige families vaker voor dan in andere families. Men gaat uit van een kwetsbaarheid in de erfelijke aanleg die wordt beïnvloed door verschillende omgevingsfactoren. Dat kunnen biologische factoren zijn, die spelen rondom zwangerschap, bevalling en ontwikkeling van het kind, maar ook psychologische en sociale omgevingsfactoren die te maken hebben met onder meer opvoeding en onderwijs. 

Hoe vaak komt ADHD voor? 
ADHD komt in alle landen en culturen voor. Hoe vaak het voorkomt, lijkt te verschillen van 3 tot 10%, maar dat heeft ook te maken met verschillende beoordeling van symptomen. In Nederland heeft de Gezondheidsraad gesteld dat ADHD voorkomt bij 2 tot 4% van de schoolgaande kinderen tot 14 jaar, waarbij 2% zeer ernstige symptomen heeft en het bij 4% van de kinderen in lichtere mate voorkomt. 

Kan Kinderpraktijk Delft ADHD vaststellen en behandelen? 
Ja, Kinderpraktijk Delft kan onderzoek doen naar ADHD en de diagnose stellen. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden voor behandeling en voor begeleiding van ouders en kind. 

Hoe gaat onderzoek naar ADHD in zijn werk? 
Het gedrag van het kind wordt in kaart gebracht: eerst in een intakegesprek met ouders, daarna vullen ouders en leerkrachten verschillende vragenlijsten in. Na analyse van de gegevens uit het intakegesprek en de vragenlijsten is vaak al duidelijk of er sprake is van ADHD, maar soms is verder onderzoek van het kind nodig. Bijvoorbeeld als er mogelijk ook sprake is van leerproblemen of sociaal-emotionele problemen. Een kind komt dan een aantal keer naar de praktijk voor tests en gesprekken. 

Wat houdt de behandeling en begeleiding van ADHD in? 
Voor ouders (en leerkrachten):

 • psycho-educatie: ouders en leerkrachten krijgen informatie over de diagnose zodat ze meer inzicht krijgen in de stoornis;
 • soms volgen coachingsgesprekken met ouders om handvatten te geven in de opvoeding van hun kind.

Voor het kind:

 • medicatie: in sommige gevallen wordt medicatie geadviseerd;
 • Cogmed Werkheugen Training: dit is een training die het kind thuis volgt. Tegelijkertijd worden ouders gecoacht door een psycholoog;
 • therapie: als er naast ADHD sprake is van andere problemen kan individuele begeleiding worden aangeraden, bijvoorbeeld door middel van kunstzinnige therapie.


Wie kan bij ADHD medicatie voorschrijven? 
Medicatie kan alleen door artsen worden voorgeschreven. Kinderpraktijk Delft werkt daarom samen met ADHD PRAKTIJK Pietje Bell. Deze praktijk bestaat uit een kinderarts en een jeugdarts. Zij kunnen de medicatie voorschrijven en ouders en kind hierin adviseren en begeleiden. Na de diagnose kan, indien nodig, snel gestart worden met medicatiebegeleiding.