Veelgestelde vragen over dyslexievergoeding

Laatste update: januari 2020.

Wanneer wordt dyslexiezorg WEL vergoed?
Wanneer wordt dyslexiezorg NIET vergoed?
Hoe vraag ik onderzoek en behandeling aan bij Kinderpraktijk Delft?
Wat is de rol van school bij de aanvraag?
Kan Kinderpraktijk Delft een dyslexieonderzoek doen?
Wat houdt een dyslexieonderzoek precies in?
Wat gebeurt er na het onderzoek?
Wat is ‘het voortraject’?
Kan Kinderpraktijk Delft ook de behandeling doen?
Wat houdt de behandeling in?
Wat is het doel van de behandeling?
Heeft Kinderpraktijk Delft dyslexiecontracten met zorgverzekeraars?
Is behandeling ook mogelijk als er geen sprake is van ernstige dyslexie?

Veelgestelde vragen over dyslexievergoeding

Wanneer wordt dyslexiezorg WEL vergoed?
Onderzoek en behandeling worden vergoed als:

 • het kind basisonderwijs of speciaal basisonderwijs volgt;
 • de dyslexiezorg na de 7e en vóór de 13e verjaardag begint;
 • er sprake is van ernstige lees- en spellingproblemen;
 • school een leerlingdossier aanlevert, waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject van intensieve hulp is geweest bij het leren lezen en spellen;
 • school vermoedt dat er sprake is van ernstige dyslexie (omdat er na de intensieve hulp slechts geringe vooruitgang is).

Als uw kind aan al deze voorwaarden voldoet, komt het in aanmerking voor vergoeding van dyslexieonderzoek. Als na onderzoek ernstige dyslexie wordt vastgesteld, wordt ook behandeling vergoed. 

Wanneer wordt dyslexie NIET vergoed?
Onderzoek en behandeling worden niet vergoed wanneer vooraf al duidelijk is dat:

 • de achterstand te licht is;
 • er alleen sprake is van een spellingachterstand;
 • het kind naast dyslexie ook andere stoornissen heeft (bijvoorbeeld ook ADHD of een autismespectrumstoornis) die onderzoek of behandeling belemmeren;
 • het kind niet de juiste leeftijd heeft.


Hoe vraag ik onderzoek en behandeling aan bij Kinderpraktijk Delft?
Ouders/school kunnen het kind aanmelden voor onderzoek en behandeling.

Voor de aanmelding heeft u nodig:

 • ingevuld aanmeldingsformulier ouders (verkrijgbaar via de praktijk, u vult dit zelf in);
 • ingevuld aanmeldingsformulier school (verkrijgbaar via de praktijk, school vult dit in);
 • het leerlingdossier van uw kind (dit kunt u opvragen op school).


Wat is de rol van school bij de aanvraag?
School speelt wel een belangrijke rol in het voortraject. Dit houdt in dat school extra begeleiding biedt aan kinderen met een achterstand in lezen en/of spellen. Als die begeleiding niet helpt, is mogelijk sprake van ernstige dyslexie.

Wanneer ouders dyslexiezorg aanvragen, stelt school een leerlingdossier op. 
Het leerlingdossier bestaat uit:

 • de basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem;
 • een beschrijving van het lees- en spellingprobleem;
 • signalering van het lees- en spellingprobleem: wanneer en hoe is dit getoetst en door wie?
 • omschrijving van de extra begeleiding: hoe lang, door wie en in welke vorm is het kind extra begeleid?
 • resultaten van de extra begeleiding: is het kind wel of niet vooruitgegaan en hoe is dit getoetst?
 • als het kind toch nog achterblijft bij de normale ontwikkeling van lezen en spellen: hoe is dit getoetst en welke normen zijn gebruikt?
 • als ernstige dyslexie wordt vermoed: de argumenten die school hiervoor heeft;
 • vermelding van andere problemen of stoornissen voorzover bekend.

Het dossier wordt getekend door de directeur van de school, namens het bevoegd gezag.

Kinderpraktijk Delft heeft een apart aanmeldingsformulier voor school ontwikkeld waarin leerkrachten bovenstaande informatie kunnen verzamelen.

Wat is ‘het voortraject’?
Het voortraject is de periode voor de aanmelding, waarin school extra begeleiding biedt aan kinderen met een achterstand in lezen en/of spellen. 

Kan Kinderpraktijk Delft een dyslexieonderzoek doen?
Ja, dyslexieonderzoek is zelfs een specialisme van Kinderpraktijk Delft.

De eindverantwoordelijke voor het dyslexieonderzoek is drs. E.H.P. (Ellen) van Maanen. Zij is kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog generalist en gz-psycholoog. Ze is opgenomen in het dyslexie-deskundigenbestand van de beroepsverenigingen NIP en NVO.

Wat houdt een dyslexieonderzoek precies in?
Een dyslexieonderzoek bij Kinderpraktijk Delft bestaat uit verschillende onderdelen.

In een intelligentie-onderzoek worden de sterke en zwakke kanten van het kind in kaart gebracht: wat zijn de algemene cognitieve vaardigheden van het kind, welke mogelijkheden tot leren heeft het in huis en past dit beeld bij de ontwikkeling die het kind tot nu toe laat zien?

In het verdere dyslexie-onderzoek wordt gekeken naar meer schoolse zaken, zoals lezen, spelling, geheugen en concentratie. Daarnaast worden opdrachten gedaan die specifiek op dyslectische kenmerken gericht zijn en bepaalde deelvaardigheden meten.

Het complete onderzoek zal in de meeste gevallen bestaan uit twee dagdelen van ruim twee uur.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na het onderzoek stelt Kinderpraktijk Delft een verslag op. Daarin staat of het kind wel of niet dyslexie heeft. Zo ja, dan wordt een dyslexieverklaring afgegeven en eventueel behandeling voorgesteld.

De gegevens in het verslag voldoen aan de richtlijnen van de instanties die zijn betrokken bij dyslexiezorg: het Protocol Diagnose en Behandeling (Blomert 2013) en de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN). Hiermee voldoet het verslag aan de eisen van de zorgverzekeraars voor vergoeding (per 2015 is dit overgenomen door de gemeentes).

Kan Kinderpraktijk Delft ook de behandeling doen?
Ja, ook de behandeling van dyslexie is een specialismie van Kinderpraktijk Delft.

Wat houdt de behandeling in?
Behandeling wordt gegeven volgens een individueel behandelplan. Dit bevat de volgende onderdelen:

 • individuele begeleiding voor het kind: op de praktijk, 45 minuten per week;
 • ondersteunende oefeningen voor thuis en/of op school;
 • evaluatie van de voortgang op vaste momenten.

De individuele begeleiding wordt 40-60 keer gegeven in een periode van maximaal 2 jaar.

Wat is het doel van de behandeling?
De behandeling is gericht op:

 • vergroten van de lees- en spellingvaardigheid;
 • vergroten van motivatie;
 • het kind leren omgaan met zijn lees- en spellingproblemen.


Heeft Kinderpraktijk Delft dyslexiecontracten met zorgverzekeraars?
Per 2015 is de vergoede dyslexiezorg overgenomen door de gemeentes. Kinderpraktijk Delft heeft een contract met de samenwerkende gemeentes in de regio Haaglanden (H10). 

Is behandeling ook mogelijk als er geen sprake is van ernstige dyslexie?
Ja, ook als een kind niet voldoet aan de voorwaarden biedt Kinderpraktijk Delft begeleiding. De kosten zijn dan voor de ouders. De inhoud en aanpak van de behandeling bespreken we samen met ouders en school.