Leerproblemen

Goed leren is voor sommige kinderen niet vanzelfsprekend. Als uw kind op school moeite heeft om mee te komen op een bepaald gebied, kan er sprake zijn van een leerstoornis.

Aanwijzingen voor een leerstoornis zijn bijvoorbeeld:

  • een opvallende achterstand met lezen, spellen of rekenen
  • op één gebied opvallend zwak en op een ander gebied juist heel sterk presteren
  • een achterstand ondanks extra oefening en remediërende hulp

Leerstoornissen kunnen bij onvoldoende behandeling leiden tot sociaal-emotionele problemen (zoals een laag zelfbeeld, faalangst of lichamelijke klachten), of tot gedragsproblemen (zoals boos of opstandig gedrag). Het is daarom zinvol om bij een vermoeden van een leerstoornis onderzoek te laten doen.

Aanmelden

Na aanmelding (zie Contact / Aanmelden), wordt het kind eerst in kaart gebracht. Dit wordt gedaan door middel van een intakegesprek met ouders en analyse van de vragenlijsten die door ouders/leerkracht worden ingevuld.

Onderzoek

Onderzoek naar leerproblemen is maatwerk. Op basis van de intake en de hulpvraag doet Kinderpraktijk Delft een voorstel voor onderzoek. Onderzoeken kunnen enige uren in beslag nemen en worden soms in meerdere zittingen uitgevoerd om het kind niet te veel te belasten.

Kinderpraktijk Delft is deskundig in de volgende soorten onderzoek:

  • intelligentie
  • lezen/spellen (dyslexie)
  • rekenen (dyscalculie)
  • non-verbale leerstoornis (NLD)
  • aandacht, concentratie en geheugen
  • schoolkeuze

Wanneer een leerstoornis zoals dyslexie, dyscalculie of NLD wordt vastgesteld, geeft Kinderpraktijk Delft een verklaring af. Hiermee kunt u aanspraak maken op extra voorzieningen zoals extra tijd en het gebruik van hulpmiddelen bij examens. Deze verklaring is onbeperkt geldig.

Behandeling

Veelal bezoeken kinderen en jongeren in behandeling de praktijk wekelijks op vaste dagen en tijden. Behandelingen duren per keer 45 minuten. Tussendoor vinden heronderzoeken plaats. Daarbij wordt met ouders en kind besproken hoe de voortgang is en of de behandeling aansluit bij het kind.

Ieder kind krijgt een behandelplan op maat, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende didactische materialen. Daarnaast maakt Kinderpraktijk Delft gebruik van computerondersteuning met diverse softwarepakketten voor het trainen van lezen, spellen en diverse deelvaardigheden.

Vergoedingen

Onderzoek en behandeling van leerproblemen worden niet vergoed, ouders/school moeten dit zelf betalen. Tarieven zijn beschikbaar op aanvraag.